RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Prawo cywilne’

Nakaz zapłaty Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

22 lut

Nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie – czy mnie to dotyczy?

 1. Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie może dotyczyć każdego mieszkańca kraju, niezależnie od adresu zamieszkania.

 2. Nakaz powinien być doręczony pod aktualnym adresem zamieszkania

 3. W przypadku nieprawidłowego doręczenia Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uchyla nakaz zapłaty. Można w takim przypadku uzyskać zawieszenie egzekucji komornika.

 4. Nakaz można zaskarżyć sprzeciwem

 5. Po wniesieniu nakazu sprawa trafia przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a powód musi przedłożyć wszystkie dowody.

Otrzymujemy nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego w Lublinie nakazujący nam zapłatę jakiejś kwoty, zdarza się, że traktujemy to jako pomyłkę sądu i wyrzucamy, wyrzucamy także dlatego, że według naszej pamięci żądana kwota została już zapłacona albo też wiemy, że jest przedawniona. Czasem dowiadujemy się o istnieniu takiego nakazu zapłaty gdy komornik zajmuje nam wynagrodzenie albo zwrot podatku. Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ogólne, Prawo cywilne

 

Wynagrodzenie za roboty budowlane – brak zapłaty

19 lut

Wynagrodzenie za roboty budowlane.

 1. Wykonawca (generalny wykonawca) dochodzi wynagrodzenia za wykonane roboty od inwestora.

 2. Podwykonawca może dochodzić wynagrodzenia za roboty budowlane od swojego zleceniodawcy, generalnego wykonawcy lub inwestora

 3. Umowa z podwykonawcą w robotach budowlanych powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności

 4. Umowa o podwykonawstwo powinna być zgłoszona do generalnego wykonawcy i inwestora w celu uzyskania od nich zapłaty

 5. Brak zgłoszenia umowy i brak umowy na piśmie wyklucza odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia

 6. Brak umowy o podwykonawstwo nie wyklucza możliwości uzyskania zapłaty za wykonane roboty bezpośrednio od zleceniodawcy

 7. Inwestor i generalny wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą poprzez czynną akceptację udziału podwykonawcy na budowie, jeśli znany jest im zakres i wynagrodzenie.

 8. Wykonawca i podwykonawca może żądać gwarancji zapłaty i odstąpić od umowy z winy zleceniodawcy (zamawiającego) jeśli jej nie otrzyma.

Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ogólne, Prawo cywilne

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania

12 lut
 1. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązani spółki.
 2. Zarząd spółki akcyjnej i zarząd spółki partnerskiej również może ponieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 3. Zarząd spółki może się uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania na określonych warunkach.
 4. Obowiązek udowodnienia, że zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki spoczywa na członku zarządu.

Przeczytaj resztę notki »

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ogólne, Prawo cywilne

 

NOWE UPRAWNIENIA SŁUŻB – TAJEMNICA ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

08 lut

NOWE UPRAWNIENIA SŁUŻB – TAJEMNICA ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

 

Zmiana ustawy o Policji (i innych ustaw) rozszerzyła zakres kontroli operacyjnej, w zasadzie dostosowując ją do zmian w świecie. Zgodnie ze zmienionym art. 19 ust. 6 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych

niż miejsca publiczne;

3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków

komunikacji elektronicznej;

4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych

urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;

5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Dalej ustawa rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej. Do przedsiębiorców telekomunikacyjnych dołączyli usługodawcy świadczących usługi drogą elektroniczną Nastąpiło zatem znaczne rozszerzenie zakresu oddziaływania ustawy. Spowoduje to u przedsiębiorców wzrost kosztów związanych z rejestrowaniem danych użytkowników, po zarządzeniu kontroli operacyjnej. Na szczęście został wykonany mały ukłon w kierunku mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy mają obowiązek zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych stosownie do posiadanej infrastruktury.

A teraz meritum problemu, bardzo istotnego moim zdaniem, bo godzącego w podstawowe prawa obywateli.

W ustawie sprecyzowano postępowanie Policji, kiedy uzyskane materiały stanowią tajemnice chronione prawem.

Zgodnie z dodanym art. 19 ust. 15 f ustawy o Policji jeśli materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjne zawierają informacje o których mowa w art. 178 kodeksu postępowania karnego czyli zawierają tajemnicę spowiedzi lub obrończą, to właściwi komendanci są zobowiązani dokonać protokolarnego zniszczenia tych informacji. Zgodnie z art. 178 kpk nie wolno przesłuchiwać jako świadków – obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę oraz duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

Wcześniej takich uregulowań nie było, co należy ocenić pozytywnie, w zgodzie z wyrokiem Trybunału, chociaż nie wykluczy do skorzystania z treści tych danych przez służby jako źródła informacji o dalszych danych.

Dalej ustawa wskazuje, że jeśli materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjne mogą zawierać informacje, o których mowa w art 178a (tajemnica mediacji) i art. 180 § 3 kpk (dane informatora dziennikarza) , z wyłączeniem informacji o których mowa w art. 240 § kk albo informacje stanowiące tajemnice wykonywania zawodu lub funkcji o których mowa w art. 180 § 2 kpk (tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska, notarialna, lekarska, dziennikarska, statystyczna, doradcy podatkowego) – to materiały te są przekazywane prokuratorowi.

W powyższym przypadku zgodnie z dodanym art. 19 ust. 15g ustawy prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę następczą w sytuacji niecierpiącej zwłoki, wraz z wnioskiem o:

1) stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają powyższe informacje

2) dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące

tajemnice związane z wykonywaniem powyższych zawodów lub funkcji a nieobjęte zakazami, określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego

Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o dopuszczeniu o wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających tajemnice zawodowe, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne.

Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, zawierających tajemnice zawodowe prokuratorowi przysługuje zażalenie.

Wszystko ładne, sąd decyduje o wykorzystaniu takich materiałów. Ale? Zaraz, zaraz, zgodnie z kodeksem postępowania karnego radca prawny, adwokat czy lekarz ma prawo zaskarżyć postanowienia sądu o zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej. Ustawa jednak ogranicza te prawa, zażalić może się jedynie prokurator, na odmowę wykorzystania. Czyli pełna inkwizycja, jedynym strażnikiem tajemnic zawodowych jest sąd, tylko w jednej instancji, bez wiedzy osoby, która posiada informacje chronione tajemnicą. Biorąc pod uwagę, że sądy nie raz w drugiej instancji uchylają postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy z uwagi na brak przesłanek formalnych, błędną ocenę stanu przez sąd I instancji, w istocie mamy poważne naruszenie praw obywateli do zachowania w tajemnicy informacji o stanie swojego zdrowia lub treści pomocy prawnej. I nie dotyczy to tylko komunikacji elektronicznej, bo kontrola operacyjna ma szeroki zakres stosowania, dotyczy zarówno komunikacji, jak i podsłuchiwania. Dlatego zalecamy szyfrowanie danych przesyłanych pocztą elektroniczną, wskazane jest używanie szyfrowanych komunikatorów ( np. Signal ), albo kontaktowanie się wyłącznie osobiście w kancelarii. Z drugiej strony ostateczna wersja pisma, jakie trafi do jakiegoś organu czy treść decyzji nie stanowi dla służb żadnej specjalnej tajemnicy, ich uzyskanie nawet nie jest objęte kontrolą operacyjną, więc szyfrowaniem chronimy prywatność swojego życia.

 
 

Awantura o Trybunał – wybór sędziów Trybunału.

26 sty

Media i polityków rozgrzewa wojna o Trybunał Konstytucyjny, strony oskarżają się nawzajem, a przeciętny obywatel przestaje mieć pojęcie o co chodzi. Zaciekawiło mnie co jest w tych przepisach, co tak rozgrzewa ;)

Podstawowe zasady działania Trybunału reguluje Konstytucja. W art. 194 jest krótki zapis, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny. Dodatkowo art. 197 wskazuje, że organizację Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Tylko tyle, albo aż tyle. Przeczytaj resztę notki »

 
 
 

 • RSS