RSS
 

NOWE UPRAWNIENIA SŁUŻB – TAJEMNICA ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

08 lut

NOWE UPRAWNIENIA SŁUŻB – TAJEMNICA ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

 

Zmiana ustawy o Policji (i innych ustaw) rozszerzyła zakres kontroli operacyjnej, w zasadzie dostosowując ją do zmian w świecie. Zgodnie ze zmienionym art. 19 ust. 6 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych

niż miejsca publiczne;

3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków

komunikacji elektronicznej;

4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych

urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;

5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Dalej ustawa rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej. Do przedsiębiorców telekomunikacyjnych dołączyli usługodawcy świadczących usługi drogą elektroniczną Nastąpiło zatem znaczne rozszerzenie zakresu oddziaływania ustawy. Spowoduje to u przedsiębiorców wzrost kosztów związanych z rejestrowaniem danych użytkowników, po zarządzeniu kontroli operacyjnej. Na szczęście został wykonany mały ukłon w kierunku mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy mają obowiązek zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych stosownie do posiadanej infrastruktury.

A teraz meritum problemu, bardzo istotnego moim zdaniem, bo godzącego w podstawowe prawa obywateli.

W ustawie sprecyzowano postępowanie Policji, kiedy uzyskane materiały stanowią tajemnice chronione prawem.

Zgodnie z dodanym art. 19 ust. 15 f ustawy o Policji jeśli materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjne zawierają informacje o których mowa w art. 178 kodeksu postępowania karnego czyli zawierają tajemnicę spowiedzi lub obrończą, to właściwi komendanci są zobowiązani dokonać protokolarnego zniszczenia tych informacji. Zgodnie z art. 178 kpk nie wolno przesłuchiwać jako świadków – obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę oraz duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

Wcześniej takich uregulowań nie było, co należy ocenić pozytywnie, w zgodzie z wyrokiem Trybunału, chociaż nie wykluczy do skorzystania z treści tych danych przez służby jako źródła informacji o dalszych danych.

Dalej ustawa wskazuje, że jeśli materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjne mogą zawierać informacje, o których mowa w art 178a (tajemnica mediacji) i art. 180 § 3 kpk (dane informatora dziennikarza) , z wyłączeniem informacji o których mowa w art. 240 § kk albo informacje stanowiące tajemnice wykonywania zawodu lub funkcji o których mowa w art. 180 § 2 kpk (tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska, notarialna, lekarska, dziennikarska, statystyczna, doradcy podatkowego) – to materiały te są przekazywane prokuratorowi.

W powyższym przypadku zgodnie z dodanym art. 19 ust. 15g ustawy prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę następczą w sytuacji niecierpiącej zwłoki, wraz z wnioskiem o:

1) stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają powyższe informacje

2) dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące

tajemnice związane z wykonywaniem powyższych zawodów lub funkcji a nieobjęte zakazami, określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego

Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o dopuszczeniu o wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających tajemnice zawodowe, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne.

Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, zawierających tajemnice zawodowe prokuratorowi przysługuje zażalenie.

Wszystko ładne, sąd decyduje o wykorzystaniu takich materiałów. Ale? Zaraz, zaraz, zgodnie z kodeksem postępowania karnego radca prawny, adwokat czy lekarz ma prawo zaskarżyć postanowienia sądu o zwolnieniu go z tajemnicy zawodowej. Ustawa jednak ogranicza te prawa, zażalić może się jedynie prokurator, na odmowę wykorzystania. Czyli pełna inkwizycja, jedynym strażnikiem tajemnic zawodowych jest sąd, tylko w jednej instancji, bez wiedzy osoby, która posiada informacje chronione tajemnicą. Biorąc pod uwagę, że sądy nie raz w drugiej instancji uchylają postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy z uwagi na brak przesłanek formalnych, błędną ocenę stanu przez sąd I instancji, w istocie mamy poważne naruszenie praw obywateli do zachowania w tajemnicy informacji o stanie swojego zdrowia lub treści pomocy prawnej. I nie dotyczy to tylko komunikacji elektronicznej, bo kontrola operacyjna ma szeroki zakres stosowania, dotyczy zarówno komunikacji, jak i podsłuchiwania. Dlatego zalecamy szyfrowanie danych przesyłanych pocztą elektroniczną, wskazane jest używanie szyfrowanych komunikatorów ( np. Signal ), albo kontaktowanie się wyłącznie osobiście w kancelarii. Z drugiej strony ostateczna wersja pisma, jakie trafi do jakiegoś organu czy treść decyzji nie stanowi dla służb żadnej specjalnej tajemnicy, ich uzyskanie nawet nie jest objęte kontrolą operacyjną, więc szyfrowaniem chronimy prywatność swojego życia.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ogólne, Prawo cywilne, Prawo karne

 

Tags: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

 

 
 

  • RSS